FIZIOLOGIJA TRUDNOĆE - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

skelet coveka slika tagged posts

FIZIOLOGIJA TRUDNOĆE


Oplođenje (koncepcija)
Pod oplođenjem podrazumevamo spajanje spermatozoida sa zrelom jajnom ili jajnim ćelijama žene. Preciznije rečeno, oplođenje ili koncepcija podrazumeva dva sukcesivna procesa koji se u to vrijeme odigravaju u polnim organima žene:
 impregnaciju – prodiranje spermatozoida u jajnu ćeliju
 konjugaciju – stapanje jedara spermatozoida i jajne ćelije

U nezreloj jajnoj ćeliji broj hromozoma je diploidan kao i u ostalim ćelijama ljudskog organizma i iznosi 2 puta po 23. Sazrijevanjem jajne ćelije dešava se redukcija broja hromozoma što se ostvaruje deobama sazrevanja. Ukupno ima dve ovakve deobe.
 Prva deoba sazrevanja predstavlja mejotičnu deobu pri kojoj nastaju
o normalna jajna ćelija i
o polarno telo – veoma mala ćelija, sa vrlo oskudnom citopl...

Read More