Poremećaj acido-bazne ravnoteže - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

poremecaj centra za ravnotezu tagged posts

Poremećaj acido-bazne ravnoteže

acido-bazna

acido-bazna

Poremećaji A—B ravnoteže nastaju ili zbog poremećaja metabolizma, kada ih nazivamo metabolička acidoza ili al-kaloza, ili zbog poremećaja plućne funkcije, kada ih nazivamo respiratorna acidoza ili alkaloza. U određenim gra­nicama se respiratorni poremećaji mo­gu kompenzovati metabolički (bubrezi utiču na pufersku komponentu HCOj), a metabolički poremećaji — respirator-no (pluća mijenjaju pufersku kompo­nentu CO2). U tim slučajevima govori­mo o kompenzovanim acidozama ili al-kalozama. Kod svakog bolesnika sa po­remećajem A—B ravnoteže moramo u prvom redu tragati za osnovnom bole­šću, odnosno, za uzrokom poremećaja, a zatim utvrditi stepen poremećaja.

Metabolički poremećaji A-B ravnoteže

Metabolička acidoza nastaje zbog primarne retencije H+ ...

Read More