Prenatalne infekcije - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

lezije pluća tagged posts

Prenatalne infekcije

Prenatalne infekcije

Prenatalne infekcije

Prenatalne infekcije

Sve infekcije ploda koje se javljaju u toku infektivnih bolesti za vrijeme trudnoće nazivaju se prenatalne infekcije. Infekcije koje se događaju u uterusu nazivaju se kongenitalne, za vrijeme poroda: natalne infekcije i poslije rođenja za vrijeme neonatalnog perioda: postnatalne infekcije. Sva oštećenja ploda u embrionalnom periodu nazivaju se embriopatije, u fetalnom dobu fetopatije. Uzročnici prenatalnih infekcija mogu biti virusi, bakterije, rikecije i protozoe.

Virusne infekcije su najčešće u prenatalnom dobu. Infekcije ploda su vrlo važan uzrok velikog neonatalnog morbiditeta i mortaliteta. Smatra se da 6 do 8% svih živorođenih ima neku virusnu bolest koja se manifestira bilo na fetusu, bilo na novorođenčetu.

Kongenitalna virusna infekcija ploda usli...

Read More