Laboratorijski nalazi - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

hemokoncentracija organizma tagged posts

Laboratorijski nalazi

Laboratorijski nalazi

Kompletna krvna slika

Kompletna krvna slika je osnovna rutinska hematološka pretraga koja uključuje određivanje crvene krvne slike, broja leukocita i broja trombocita.

Crvena krvna slika

Broj eritrocita

Eritrociti su stanice periferne krvi, bikonkavnog oblika, čiji je glavni sastojak hemoglobin koji prenosi kisik iz pluća u tkiva i ugljični dioksid iz tkiva u pluća. Stanice eritropoeze se stvaraju u koštanoj srži, a funkcionalno zreli eritrociti obavljaju svoju funkciju u perifernoj krvi. Određivanje broja eritrocita u perifernoj krvi prvi je i osnovni pokazatelj hematoloških poremećaja eritrocitne loze...

Read More

Šok u porođaju


Kao što je poznato, šok predstavlja sindrom koji se može defmisati kao funkconalni poremećaj, koji nastaje posle naglog smanjenja cirkulirajućeg volumena krši. Karakterišu ga veoma nizak arterijski krvni pritisak, slab dotok venske krvi u srce kao centralni organ krvotoka, moždana depresija, ubrzan, jedva opipljiv puls, sivkastobleda koža i sluzokožo, opšta slabost, nezainteresovanost i apatija, usporeni refleksi, niska telesna temperatura, osećaj žeđi, povraćanje, oligurija itd. Najčešći činioci koji dovode do šoka su nekontrolisano krvarenje, trauma, infekcija, prostrane opekotine, gubitak velike količine tečnosti povraćanjem ili prolivima.
Prema tome da li se zbog krvarenja u toku nastajanja šoka bitno smanjuje celokupna količina krvi ili se pad ciikulatomog vol...

Read More