Trudnoća i porođaj kod dijabetičarki - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Yearly Archives 2010

Trudnoća i porođaj kod dijabetičarki

Trudnoca
Trudnoca

Zdrave žene sa lakoćom i bez poremećaja metabolizma podnose ovo opterećenje endokrinog pankreasa koje stvara trudnoća. Nasuprot tome, žene sa potencijalnom, latentnom ili evidentnom insuficijencijom endokrinog pankreasa, zavisno od deficita insulina, ispoljavaju u graviditetu slabije ili jače izražene poremećaje metabolizma ugljenih hidrata, sa simptomatologijom šećerne bolesti, gotovo istovetnom kao i kod negravidnih dijabetičnih bolesnica.
To je i razlog što se kod mnogih žena tek u trudnoći otkriju početni oblici ove bolesti
Podela dijabetesa kod trudnica
U pogledu dijabetesa razlikuju se dve grupe trudnica:

  • prva, u kojoj su žene koje prije trudnoće nisu pokazivale nikakve simptome
  • druga, u koju spadaju bolesnice sa manifestnim dijabetesom prije tru...

Read More
Buccae

Buccae

Buccae
Buccae

Bukce ili obrazi su dijelovi lica koji lateralno zatvaraju vestibulum oris. Protežu se gore do zigomatične kosti, straga do prednjeg ruba m. masetera, dolje do donjeg ruba korpusa mandibule, a naprijed do sulkus nazolabijalisa. Na obrazima opisujemo nekoliko slojeva:

  1. koža je tanka i posjeduje puno žlijezda lojnica. Kod muškaraca je obrasla bradom.
  2. potkožno masno tkivo je izrazito razvijeno. Kroz njega idu niti mimične musculature. Ispod potkožnog masnog tkiva nalazi se fascija bukcinatorija.
  3. mišićni sloj čini m. bukcinator, koji predstavlja glavnu podlogu obraza. Preko m. bukcinatora ide duktus parotideus koji ga probija i otvra se u visini drugog gornjeg molara na papilla parotidea.
  4. sluznica je usko priljubljena uz m bukcinator...

Read More
Limfa gornjeg ekstremiteta

Limfa gornjeg ekstremiteta

Limfa gornjeg ekstremiteta

Limfa gornjeg ekstremiteta

Limfu gornjeg ekstremiteta skupljaju površne i duboke limfne žile, koje ide prema limfnim čvorovima u aksili.

Međutim prije tih limfnih čvorova u aksili imamo limfne čvorove u laktu, i to: nodi limfatici kubitales superficijales za površne limfne žile, i nodi limfatici kubitale sprofundi za duboke limfne žile.

Prije njih limfne žile se prekidaju i na podlaktici u nodi limfatici antebrahi. U medijalnom bicipatalnom sulkusu imamo i nodi limfatici brahijales koji takođe skupljaju jedan dio limfe iz gornjih ekstremiteta.

Limfne žile iz pobrojanih čvorova dolaze u nodi limfatici aksilares kojih ima 30-40. Oni se dijele na  5 grupa: nodi centrales, pektorales, humerales, subskapulares i apikales...

Read More
Ductus lymphaticus dexter

Ductus lymphaticus dexter

Ductus lymphaticus dexter
Ductus lymphaticus dexter

Duktus limfatikus dexter je limfno stablo dugačko od 1 do 1,5 cm. Skuplja limfu sa desne strane toraksa, desnog gornjeg ekstremiteta i desne polovine glave i vrata. Nalazi se u uglu između v. jugularis interne dekstre i v. subklavije dekstre. Uljeva se u angulus venosus dekster. Prima trunkus mamarius dekster, jugularis dekster, subklavius dekster i bronhomedijastinalis dekster.

Read More
Ductus thoracicus

Ductus thoracicus

Ductus thoracicus
Ductus thoracicus

Duktus toracikus je najveće limfno stablo ljudskog tijela. Dug je od 38-45 cm. Skuplja limfu iz oba donja ekstremiteta, iz čitavog abdomena osim sa gornje strane jetre, potom skuplja sa lijeve strane toraksa, lijeve polovine glave i vrata i lijevog gornjeg ekstremiteta. Počinje u visini 3. lumbalnog pršljena sa jednim kruškolikim proširenjem zvanim cisterna hili. U ovo proširenje uljevaju se trunkus lumbalis dekster et sinister i trunkus intestinalis. Iz cisterne hili odlazi duktus toracikus i prošavši kroz hijatus aortikus ulazi u grudnu duplju. Došavši do visine 6. grudnog pršljena ide iza jednjaka na lijevo i gore prema procesus transverzusu 7. cervikalnog pršljena...

Read More